Jazykové okienko - autentifikovať alebo autentizovať - Nethemba

BLOG

Jazykové okienko – autentifikovať alebo autentizovať

2011-10-27 01:35 Pavol Lupták

Ktorý výraz je ten správny – dovoľujeme si zverejniť odpoveď od nášho jazykovedného ústavu, ktorému ďakujeme za promptnú odpoveď a ktorá môže pomôcť aj ostatným. V skratke – ide o spisovné synonymá toho istého významu. Podľa vyhľadávačov je bežnejší výraz na Slovensku “autentifikovať” a “autentifikácia”. To, že s týmto zápasia aj v susedných Čechách dokazuje článok Hříchy pro šíleného korektora – autentizace, autentikace nebo autentifikace?

“Pri slovách autentifikácia a autentizácia ide o dva varianty toho istého slova. Jedno vzniklo pomocou latinskej prípony -fikácia, ktorá má význam „činnosť, utváranie toho, čo uvádza prvá časť zloženého slova“, napr. elektrifikácia, chemifikácia, druhé vzniklo pomocou prípony -izácia, ktorou sa tvoria názvy deja, napr. elektrizácia, chemizácia, robotizácia. Z dvojice podôb autentizácia/autentifikácia sa v 1. zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka (z r. 2006) uvádza iba podoba autentifikácia vo význame „postup kontroly a overovania niekoho, niečoho, zhodnovernenie, overenie“ a slovné spojenia autentifikácia textu; spôsob autentifikácie a určovanie identity autora; autentifikácia používateľa počítačovej siete; autentifikácia elektronického podpisu, a sloveso autentifikovať. Vo Veľkom slovníku cudzích slov (vo vydaní z r. 2003) sa takisto uvádza podstatné meno autentifikácia, no sloveso vo dvoch podobách – autentifikovať i autentizovať, z ktorých utvorené podstatné mená by mali podoby autentifikácia i autentizácia. Slovesá v oboch podobách sa uvádzajú aj v Synonymickom slovníku slovenčiny z r. 1995. (Ako varianty jedného slova prebrala slovenčina aj dvojicu podstatných mien chemizácia a chemifikácia, no napríklad významy slov elektrifikácia a elektrizácia sa postupne rozdelili a fungujú ako slová s rozličnými významami.)”